Especificacións COVID19

*Este apartado irase actualizando en función da situación epidemiolóxica.

O evento celebrarase no recinto feiral “FEIRA INTERNACIONAL DE GALICIA ABANCA”, que conta cunha superficie total de 400.000 metros cadrados, dos cales 35.000 son cubertos, dedicándose para este evento 20.800 metros cadrados dos mesmos. 

As edificacións onde se desenvolve son fundamentalmente dúas:
• Pavillón 1: 10.200 metros cadrados útiles
• Pavillón 2: 10.200 metros cadrados útiles

A Organización pide ao participante o cumprimento estrito das normas que se recollen neste documento. Caso contrario o participante poderá ser expulsado do evento.

ACTUACIÓNS PREVIAS AO EVENTO

Será obrigatoria unha “declaración responsable” na cal se confirma non ter síntomas nin estar en contacto con ninguén que os teña durante os 14 días previos ao evento. Esta declaración deberá encherse entre 24 e 48 horas antes da apertura de acreditacións a través do sistema de inscrición.  

ACCIÓNS DURANTE O EVENTO

Xestión de colas durante a acreditación 

Para evitar as aglomeracións á entrada do evento, as portas abriranse desde o día anterior ao comezo do mesmo e permitirase ocupar tanto a praza como a zona de descanso asignada desde ese instante. 

A cola para a acreditación do evento realizarase no exterior dos pavillóns.

Os participantes que asistan ao evento deberán agardar a un mínimo de 2 metros de distancia do participante anterior e levar a máscara posta en todo momento.

Medidas de hixiene e distanciamento 

- Os participantes deberán manterse nos seus postos durante o evento, ou nas zonas designadas para actividades (zonas de espera, comedor, servizos e zonas de descanso). 

- Nas zonas de tránsito non estará permitido quedar quieto nin reunirse. Recoméndase minimizar ao máximo a deambulación polo evento e manterse no posto todo o tempo posible. 

- Será obrigatorio o uso de máscara en todo o recinto e en todo momento excepto nas seguintes situacións: 

  • Zona persoal de descanso, a condición de que se atopen no interior da tenda de campaña.
  • Zona de pantallas, a condición de que se estea participando nunha actividade da Organización que vaia a ser retransmitida a través de streaming e se poida manter unha distancia de seguridade interpersoal suficiente.
  • Zonas exteriores de pavillóns, a condición de que se manteña unha distancia interpersoal de, polo menos, 1,5 metros.
  • Aseos, no momento da ducha e lavado de dentes, mantendo unha distancia interpersoal de 1,5 metros.
  • Catering, exclusivamente no momento do consumo da comida e a bebida.

- En caso de modificación da normativa vixente actual, estas medidas poderían contemplar cambios e incluírse novas situacións nas que o uso de máscara deixe de ser obrigatorio. 

- Disporase de dispensadores de xel hidroalcohólico debidamente sinalizados e de uso recomendable cada vez que se cambie de zona ou se volva ao posto. 

Tránsito das persoas durante o evento  

O deseño da área de partyplace contempla que, teña un corredor de 6 metros detrás de cada participante. 

Non se permitirá que as persoas poidan deterse nestes corredores ou nos corredores dos pavillóns, sendo estes para o seu uso exclusivo para trasladarse entre as distintas zonas do evento. 

Zonas comúns – Fóra das zonas de tránsito, onde se alternarán os usuarios 

Os espazos comúns polos que pasarán de forma consecutiva distintas persoas, estarán libres de barreiras, requirirán do uso da máscara e priorizarán o lavado de mans antes e despois de visitar este espazo. 

Para garantir unha correcta hixiene, descontaminaranse os aseos, así como as zonas comúns cada 8h como máximo. 

Permitiranse as reunións entre usuarios na zona exterior dos pavillóns. Deixarase indicado convenientemente a obrigatoriedade do uso de máscara, así como do mantemento da distancia interpersoal e o número máximo de reunión que estableza a lei nese momento. 

Zona asignada – Posto ou espazo de descanso persoal 

Os asistentes ao evento deberán facer uso das máscaras seguindo a normativa especificada anteriormente.

Estará permitido comer e beber no posto. Poderase retirar a máscara no momento exacto do consumo, debendo estar sen a máscara o menor tempo posible.

Excepcionalmente, debido a que o evento contará cunha instalación eléctrica deseñada para un maior número de asistentes, permítense nos posto sistemas de refrixeración de alimentos e bebidas que necesiten para o seu funcionamento de corrente eléctrica. A neveira ha de caber debaixo da mesa. Tamén se permiten fervedoiros de auga. Queda prohibido o uso doutros aparellos eléctricos fóra dos aquí mencionados.

O posto é unipersonal e non é un lugar de reunión.

Zonas de descanso 

Habilitarase unha zona de descanso no pavillón 2. 

Terá espazo para albergar unha zona de descanso individual cun tamaño de polo menos 2x2 metros (4 metros cadrados) para garantir a distancia de seguridade obrigatoria. 

Durante a duración do evento, disporase de persoal de vixilancia que evitará a formación de aglomeracións nos corredores da zona de descanso. 

Zonas de espera 

Atoparanse delimitadas distintas zonas de espera para o acceso a zonas comúns como aseos ou mostradores das Áreas. 

Nestas zonas, deberá agardar nos espazos designados e marcados no chan. 

En caso de chegar a unha zona de espera e atopar o último espazo ocupado, deberase regresar ao posto. Non está permitido deambular na zona ata que se libere o último espazo de espera. 

Aseo persoal 

Na porta dos aseos instalarase unha “Zona de espera” para regular o acceso aos mesmos. Permitirase un aforo máximo de 1 persoa por cada 4 metros cadrados nos aseos. 

Unha vez no seu interior, o uso de máscara seguirá a normativa especificada anteriormente, e será obrigatorio manter en todo momento a distancia de seguridade. Lembrarase a obrigación do lavado de mans con auga e xabón previo a abandonar o espazo. 

Comidas 

As comidas realizaranse no restaurante habilitado para iso. A comida entregarase preenvasada ou servirase directamente en mesa, non sendo en ningún caso manipulada polos participantes.
O uso da máscara seguirá a normativa especificada anteriormente.

Área de Xogos – Areas 

No caso concreto da área de Xogos, identifícanse dúas zonas que requiren especial atención. O acceso a esas zonas realizarase previa reserva con confirmación a través dun sistema online. 

  • Computadores de uso compartido 

Situaranse os PC separados a máis de 1,5 metros de distancia entre si.

Colocarase un dispensador de xel hidroalcohólico no acceso á zona para que os participantes procedan ao seu uso antes de acceder á mesma. 

  • Consolas de uso compartido 

Situaranse as consolas distanciadas a máis de 1,5 metros de distancia entre si. Instalarase un splitter HDMI en cada consola do que se sacarán dous sinais de vídeo. 

Cada sinal enviarase a un monitor situado en fronte do outro a unha distancia de 2 metros. Diante de cada monitor situarase un dos xogadores que deberán ter descontaminado as mans con xel hidroalcohólico antes de acceder á zona. 

twitter facebook