Ilustración Dixital

Entrega dos traballos: Cada participante apuntarase e subirá a súa produción á intranet á categoría á que desexe participar e poderá comprobar tranquilamente que a súa produción se subiu correctamente.

A ilustración dixital será creada directamente no noso computador, usando software para tal fin (Photoshop, Gimp, photofiltre...) e con axuda de dispositivos como ratos, lapis ópticos e tabletas dixitalizadoras.
Non se permite a de corrección de imaxes a través do computador, tampouco dixitalizar e editar debuxos creados a man, senón de que artista debe crear directamente sobre a pantalla (en ocasións a partir dun BOSQUEXO analóxico) dando como resultado imaxes produto unicamente da suma de miles de trazos independentes que en conxunto formen a ilustración.

A produción pode realizarse durante os últimos anos ou a última hora na propia party, o tempo que cada participante investise no resultado final non será tomado en conta se non que se valorará o resultado final. Para poñer a proba a capacidade de ilustración nun curto espazo de tempo, podedes animarvos a participar na competición Fast 2D.

Resolución máxima: 1280x1024
Formatos permitidos: PNG (recomendado) e GIF.

O autor deberá entregar pasos intermedios (ata un máximo de 10) que representen o proceso do debuxo. Os pasos deberán estar numerados da seguinte forma: Se o gráfico final se chama GOGO.PNG, os pasos chamaranse GOGO01.PNG, GOGO02.PNG,..., GOGO10.PNG e GOGO11.PNG en caso de ter 10 pasos. O gráfico GOGO01.PNG será o máis antigo, o menos traballado, e GOGO11.PNG o gráfico final (o que concursa).

En caso de non dispoñer dos pasos deberase entregar un arquivo coas capas.

Os pasos entregaranse xunto cun .txt nun ficheiro comprimido (ZIP), cunha breve explicación (máximo tres liñas) dos programas técnicas utilizadas.

Os pasos previos serán mostrados tanto ao xurado como ao público.

Só se permitirá unha produción por autor.

Non se poderán presentar a este concurso os traballos presentados noutras categorías.

A presentación dos traballos realizarase baixo a licenza de utilización Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs, aínda cando o autor indique unha licenza de utilización diferente ou ningunha.
Os traballos deberán ser orixinais e libres de royalties. Ademais, non deben participar anteriormente en ningún outro concurso.

Un xurado designado pola organización valorará os traballos presentados baseándose na súa técnica, orixinalidade e calidade artística e eventualmente poderán declarar deserta a competición en caso de considerar que a calidade dos traballos é insuficiente.
O fallo de xurado é inapelable.

A esta normativa compleménta a Normativa Xeral.

La participación en la competición conlleva la aceptación de sus Normas.

Ilustración Dixital gañadora no XGN R Encounter 20 - Autor 'Rina white'

twitter facebook